• Home
  • Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Definities

1. Opdrachtgever: Elke (rechts)persoon die een offerte aanvraagt of met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Lichtbringer wordt gesloten. Vanaf hier "u" of "uw" genoemd.

2. Overeenkomst / opdracht: Elke wederzijdse acceptatie (mondeling, op papier of digitaal) van levering van één of meer producten of diensten van Lichtbringer.

3. Producten en diensten: Alle door Lichtbringer bedachte en uitgewerkte zaken en de vastlegging daarvan zoals ideeën, ontwerpen, afspraken, adviezen, code, (virtuele) goederen en vergelijkbare items.

4. Bedragen en dagen: Bedragen zijn exclusief het wettelijk geldende BTW-percentage en uitgedrukt in euro's tenzij anders vermeld. Dagen zijn bedoeld als kalenderdagen.


Artikel 2
Identiteit van de ondernemer

Lichtbringer
Kasteellaan 2, 5384 TH, Heesch
Telefoonnummer: 06 24 28 04 02
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

KvK-nummer: 57602840
BTW-identificatienummer: 1930 95 993 B01


Artikel 3
Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen u en Lichtbringer tenzij daarvan met wederzijds akkoord schriftelijk is afgeweken. U erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Lichtbringer.


Artikel 4
Prijsvoorstellen

1. Alle prijsvoorstellen (ook wel offertes genoemd) zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 1 maand, ingaand op de verzenddatum. Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt gefactureerd, dienen de opgegeven prijzen slechts als richtprijs. De daadwerkelijk door Lichtbringer gewerkte uren en kosten zullen dan worden doorberekend.

2. Bij samengestelde prijsvoorstellen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.


Artikel 5
Overeenkomsten

1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtomschrijving door u en Lichtbringer geaccepteerd is.

2. Een overeenkomst aangegaan voor een bepaalde periode wordt stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als aanvankelijk overeengekomen indien u niet binnen 2 maanden voor afloop van de periode schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst te willen ontbinden.

3. Indien de overeenkomst tussentijds door u wordt opgezegd, heeft Lichtbringer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane verlies, tenzij er onbetwistbare nalatigheid aan de opzegging ten grondslag ligt die aantoonbaar aan Lichtbringer is toe te rekenen.

4. Wanneer u een opdracht annuleert, dient u wel alle geplande deelbetalingen te voldoen. Dit mag in één keer middels een afkoopregeling.

5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd, zal Lichtbringer in overleg met u zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Hiervoor zal een afrondingsvergoeding worden berekend.

6. Lichtbringer kan de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang beëindigen of nakoming van de verplichtingen opschorten indien:

 U niet of niet geheel aan de verplichtingen voldoet of daarmee in strijd handelt,
 Na het sluiten van de overeenkomst Lichtbringer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat u de verplichtingen niet zal nakomen,
 U informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving of die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden,
 Illegale bestanden of pornografisch materiaal publiceert die in strijd is met lokale wetgeving,
 U in staat van faillissement bent verklaard, surseance van betaling hebt aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of uw vermogen hebt verloren.

U hebt dan geen recht op enige schadevergoeding.

7. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden met akkoord van beide partijen, uitgezonderd overmacht situaties.

8. Extra kosten, voortkomend uit de door u aangebrachte wijzigingen in de overeenkomst gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, worden aan u doorberekend.


Artikel 6
Levering en leveringstijd

1. Levering van diensten en producten geschiedt op een af te spreken tijdstip na correcte aanlevering van al uw gegevens en materialen. Tijdstip van levering kan worden uitgesteld doordat moet worden gewacht op uw tussentijdse reactie en/of goedkeuring van verrichtte werkzaamheden.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. De levertijd kan worden uitgesteld indien de overeenkomst is aangepast.

3. Verzendkosten voor levering zijn niet in de opgegeven prijzen opgenomen.

4. Lichtbringer is gemachtigd een tekstuele en/of visuele verwijzing te plaatsen op geleverde producten.


Artikel 7
Overmacht

1. Onder overmacht worden alle van buiten komende oorzaken verstaan, waarop Lichtbringer geen invloed kan uitoefenen en daardoor niet in staat is de verplichtingen na te komen. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van (gevolg)schade aan de andere partij.

2. Indien Lichtbringer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Lichtbringer gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

3. Onder overmacht worden ook hacking of soortgelijke activiteiten verstaan. Lichtbringer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (gevolg)schade of worden verplicht tot onbetaalde herstelwerkzaamheden.


Artikel 8
Betalingsvoorwaarden

1. Lichtbringer is gerechtigd (in overleg met u) deelfacturen te sturen.

2. De betalingsverplichting gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

3. De eerste betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum tenzij op de factuur anders vermeld is. Wanneer binnen deze periode geen betaling heeft plaatsgevonden, bent u in verzuim en zal een betalingsherinnering worden gestuurd met een duur van 7 dagen. Indien in deze periode niet tot betaling is overgegaan, volgt nog een herinnering en kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. In geval van wanbetaling zal Lichtbringer de vordering uit handen geven aan derden en zijn alle hieraan verbonden kosten voor rekening van u.

4. Indien u van mening bent dat de factuur onjuist is, kunt u schriftelijk bezwaar maken binnen de geldende eerste betalingstermijn. Na ontvangst van het bezwaar zal Lichtbringer dit onderzoeken. Wanneer een onderzoek negatief resultaat voor u oplevert, zal de resterende betalingstermijn worden hervat.

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Lichtbringer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. In geval van automatische incasso dient u zorg te dragen dat de incasso correct kan worden uitgevoerd. U bent in verzuim vanaf het tijdstip waarop de incasso niet kan worden uitgevoerd.


Artikel 9
Eigendomsvoorbehoud

1. Wat door Lichtbringer is gemaakt, geleverd, gecreëerd of bedacht, blijft eigendom van Lichtbringer en mag zonder enige tegenprestatie alleen door Lichtbringer worden hergebruikt voor andere doeleinden.

2. Alle door Lichtbringer gemaakte, geleverde, gecreëerde of bedachte producten en diensten zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door u.

3. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, behoort het uitvoeren van een onderzoek naar bestaande octrooi-, merk-, tekening-, model-, auteurs- en portretrechten van derden niet tot de opdracht.

4. Lichtbringer adviseert over het juist en legaal gebruik van materiaal beschermd door rechten, maar zal hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk gehouden kunnen worden.


Artikel 10
Techniek

1. Door de continue ontwikkeling van techniek en interpretatie van broncode zijn verschillen in beeld, gedrag en beschikbaarheid niet uit te sluiten. De backend of frontend van digitale media zoals een website, webshop, app, e-mail, e-mailverkeer of digitale nieuwsbrief kan dus per apparaat, besturingssysteem, internet browser en diens versies afwijken. Hiervoor is Lichtbringer niet aansprakelijk.

2. Digitale media worden gebouwd voor de laatste en voorlaatste 'stable release' van de twee meest gebruikte browsers in Nederland voor desktop gebruik op moment van het aangaan van de overeenkomst. Optimalisatie voor andere browsers en mobiele apparaten is optioneel.

3. Aangeschafte commerciële extensies waaraan een tijd-gelimiteerde licentie gekoppeld is, worden gedurende de looptijd van de licentie in de updates meegenomen (wanneer een contract is afgesloten hiervoor) tot het einde van de licentietijd, maar worden niet automatisch verlengd.

4. Lichtbringer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade(vergoeding) van enige soort die wordt opgelopen als gevolg van tijdelijke niet bereikbaarheid van digitale media.

5. Lichtbringer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen die ontstaan door gebreken in Open Source software, gebruikte extensies of andere digitale technieken. Werkzaamheden voor herstel of het oplossen van problemen vallen buiten de garantie en worden tegen het reguliere tarief uitgevoerd.

6. Een backup wordt uitsluitend online uitgevoerd en opgeslagen.

7. Updaten van software betreft het bijwerken van software binnen de zelfde hoofdversie (bijvoorbeeld van 3.5.1 naar 3.5.2). Het betreft niet het migreren naar nieuwe versies of grote 'releases' (bijvoorbeeld van 3.0 naar 4.0). Door het gebruik van Open Source software kan 'forward compatibility' (toekomstige compatibiliteit) niet worden gegarandeerd. Daaruit voortkomende werkzaamheden vallen niet onder service en zijn voor uw rekening.


Artikel 11
Klachten en gebreken

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en gebreken dienen door u binnen 14 dagen na de datum op de laatste factuur schriftelijk te worden gemeld aan Lichtbringer. Indien een klacht gegrond is, zal Lichtbringer de benodigde werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Wanneer de klacht of gebrek is ontstaan door een situatie die niet door Lichtbringer voorkomen had kunnen worden, zullen de onderzoekskosten en kosten voor herstel voor uw rekening zijn.

2. Klachten of gebreken na bovengenoemde periode worden individueel behandeld en beoordeeld.

3. De onderhoudsfase vangt aan op de dag na het versturen van de laatste factuur behorende bij de overeenkomst. Werkzaamheden op of na deze datum worden tegen betaling uitgevoerd.

4. Lichtbringer is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Lichtbringer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

5. Informatie verkregen of verzonden via het Internet is niet volledig afgeschermd. Lichtbringer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het verzenden of ontvangen van informatie. Lichtbringer is niet aansprakelijk voor misbruik door derden van de informatie.

6. U bent aansprakelijk voor (gevolg)schade die Lichtbringer mocht lijden ten gevolge van een aan u toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.


Artikel 12
Wijziging van de voorwaarden

Lichtbringer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden niet ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst.

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.